พระราชินี พระราชินี พระราชินี พระราชินี พระราชินี
พระราชินี พระราชินี
 
รูปพระราชินี
  12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
     ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร พระราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ พร้อมอ่านพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ และพระบรมฉายาลักษณ์ี พระแม่แก้วของแผ่นดิน ได้ที่นี่ค่ะ
พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี
พระราชกรณียกิจพระราชินี

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

พระราชกรณียกิจพระราชินี

พระราชกรณียกิจด้านศาสนา

พระราชกรณียกิจพระราชินี

พระราชกรณียกิจ ด้านสาธารณสุข
และสังคมสงเคราะห์

พระราชกรณียกิจพระราชินี

พระราชภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้


◊ รางวัลเชิดชูและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ◊

พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี โครงการพระราชดำริ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งผลิต
อาหาร โดยทหารกองหนุน

มีพระราชประสงค์ให้ หมู่บ้านทหารกองหนุน เป็นหมู่บ้านผลิตอาหาร โดยให้สามารถ ทำการผลิตอาหาร เพื่อใช้บริโภค...

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี โครงการพระราชดำริ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

โครงการพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต
พระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินานาถพระราชทานแก่ราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า บ้านสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อนอก อำเภอตัวตะพาน ...

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี โครงการพระราชดำริ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
พื้นที่บนภูเขาเป็นที่ราบสูง กว้างขวาง มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ และยังมีสัตว์อยู่ มากมายหลายชนิด เหมาะสมที่จะอนุรักษ์
...

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี พระราชดำริ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
เป็นโครงการที่เข้าจัดระเบียบ ให้ประชาชน
อยู่กันเป็นกลุ่มๆ โดยรอบป่าสงวนแห่งชาติ
พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเสริม ...

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี พระราชดำริ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงนำของพระราชทาน ไปช่วยเหลือราษฎร
มักจะเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค แล้วก็รับสั่ง
กับข้าพเจ้าว่า ...

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

โครงการป่ารักน้ำ
พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บรรเทาวิกฤติ
การณ์ ขาดแคลนน้ำอย่างร้ายแรง
"ขาดน้ำ ทุกชีวิตสิ้นสุดทันที" ...


 ประวัติของพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

คู่พระบารมี ศรีแผ่นดิน
สารคดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

การเฉลิมพระอิสริยยศ สมเด็จพระราชินี สิริกิติ์ เป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลื่อมใสใน พระพุทธศาสนาจึงทรงมี พระราชประสงค์

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้า ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

น้ำพระทัย แม่ของแผ่นดิน
หลายต่อหลายข่าว ที่มีการลอบทำร้าย ผู้บริสุทธิ์จากผู้ก่อการร้าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

บทบาทสตรี
ทรงเป็นสตรีแบบอย่างอันงดงาม อย่างยิ่งของชาวไทยทำ ให้ชาวต่างประเทศแซ่ซ้อง สรรเสริญเทิดพระเกียรติคุณ

ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
ตั้งอยู่ในบริเวณเขตอุทยานแห่ง
ชาติดอยสุเทพ-ปุย อ.แม่ริม เชียงใหม่ ต้นไม้ ดอกไม้ทุกสายพันธุ์ ...

ความสนพระราชหฤทัยด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ศูนย์สภากาชาดไทย บ้านเขาล้าน จังหวัดตราด
พระบรมราชินูปถัมภ์ด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย ตั้งศูนย์ราชการุณย์
สภานายิกาสภากาชาดไทย พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต
การสังคมสงเคราะห์โดยไม่เลือกบุคคลและโอกาส หมอหมู่บ้านและยาพระราชทาน
พรรณไม้พระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณแก่คนพิการ

พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชดำรัส พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ
บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2554

ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชดำรัส พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ
บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2553

ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชดำรัส พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ
บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2552

ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชดำรัส พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ
บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2551

ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ
บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2550

ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ
บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2548

ประวัติพระราชินี พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2547 ประวัติพระราชินีพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2546
ประวัติพระราชินี พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2545
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประวัติพระราชินี
รูปพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี
รูปพระราชินี
ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี
รูปพระราชินี
ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี
รูปพระราชินี
ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี
รูปพระราชินี
ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี
รูปราชินี
ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี
รูปราชินี
ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี
รูปราชินี
ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี
รูปราชินี

ลงนามถวายพระพรพระราชินี
ดูข้อความถวายพระพรทั้งหมด
  ข้อความถวายพระพร ผู้โพส วันที่ อ่าน
ขอให้ทรงพระเจริญมีพระชนพรรษายืนนา... วาสุกรี แสงอินทร์ 15 ส.ค. 57 315
ขอให้พระราชินีนาทมีพระชนมายุยืนนา... รัตนาพร นิลประภา 15 ส.ค. 57 245
ขอพระองค์ทรงเจริญมีพระชนมายุยิ่งย... ด.ช.สหรัฐ ช้างเเก้ว 15 ส.ค. 57 227
ขอให้ทรงพระเจริญมีพระชนพรรษายืนนา... วิทวัสแว่โค้ว 15 ส.ค. 57 235
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระชนมายุย... รัตนาภรณ์ จันทร์เพ็ญ 15 ส.ค. 57 243
ขอให้พระองค์ ทรงพระเจรีญ ดช บารมี วงศ์สาคร 15 ส.ค. 57 208
ทรงพระเจริญ ภัทรนันท์ ธรรมสูตร 15 ส.ค. 57 245
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมา ย... อภิสิทธิ์ แสงทองอร่าม 15 ส.ค. 57 256
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริ... นาวิน อ่อนน้อม 15 ส.ค. 57 212
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริ... นาวิน อ่อนน้อม 15 ส.ค. 57 187
ประวัติพระราชินี
พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี
◊ เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประวัติวันแม่ ประวัติความเป็นมาของวันแม่
วันแม่แห่งชาติ ดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่
วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ
กลอนวันแม่ กลอนพระราชินี กลอนวันแม่ กลอนพระราชินี
การ์ดวันแม่ การ์ดวันแม่
วันแม่ ดูประวัติวันแม่ ทั้งหมด คลิกเลย ประวัติวันแม่

พระราชินี
ประวัติพระราชินี