๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 พร้อมอ่าน พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส โครงการในพระราชดำริ และพระฉายาลักษณ์พระแม่แก้วของแผ่นดิน

พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี
พระราชกรณียกิจพระราชินี

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

พระราชกรณียกิจพระราชินี

พระราชกรณียกิจด้านศาสนา

พระราชกรณียกิจพระราชินี

พระราชกรณียกิจ ด้านสาธารณสุข
และสังคมสงเคราะห์

พระราชกรณียกิจพระราชินี

พระราชภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้


◊ รางวัลเชิดชูและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ◊

พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี โครงการพระราชดำริ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งผลิต
อาหาร โดยทหารกองหนุน

มีพระราชประสงค์ให้ หมู่บ้านทหารกองหนุน เป็นหมู่บ้านผลิตอาหาร โดยให้สามารถ ทำการผลิตอาหาร เพื่อใช้บริโภค...

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี โครงการพระราชดำริ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

โครงการพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต
พระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถพระราชทานแก่ราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า บ้านสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อนอก อำเภอตัวตะพาน ...

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี โครงการพระราชดำริ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
พื้นที่บนภูเขาเป็นที่ราบสูง กว้างขวาง มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ และยังมีสัตว์อยู่ มากมายหลายชนิด เหมาะสมที่จะอนุรักษ์
...

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี พระราชดำริ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
เป็นโครงการที่เข้าจัดระเบียบ ให้ประชาชน
อยู่กันเป็นกลุ่มๆ โดยรอบป่าสงวนแห่งชาติ
พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเสริม ...

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี พระราชดำริ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงนำของพระราชทาน ไปช่วยเหลือราษฎร
มักจะเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค แล้วก็รับสั่ง
กับข้าพเจ้าว่า ...

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

โครงการป่ารักน้ำ
พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บรรเทาวิกฤต
การณ์ ขาดแคลนน้ำอย่างร้ายแรง
"ขาดน้ำ ทุกชีวิตสิ้นสุดทันที" ...


 ประวัติของพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

คู่พระบารมี ศรีแผ่นดิน
สารคดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

การเฉลิมพระอิสริยยศ สมเด็จพระราชินี สิริกิติ์ เป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลื่อมใสใน พระพุทธศาสนาจึงทรงมี พระราชประสงค์

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้า ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี รูปพระราชินี รูปพระราชินี

น้ำพระทัย แม่ของแผ่นดิน
หลายต่อหลายข่าว ที่มีการลอบทำร้าย ผู้บริสุทธิ์จากผู้ก่อการร้าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

บทบาทสตรี
ทรงเป็นสตรีแบบอย่างอันงดงาม อย่างยิ่งของชาวไทยทำ ให้ชาวต่างประเทศแซ่ซ้อง สรรเสริญเทิดพระเกียรติคุณ

ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
ตั้งอยู่ในบริเวณเขตอุทยานแห่ง
ชาติดอยสุเทพ-ปุย อ.แม่ริม เชียงใหม่ ต้นไม้ ดอกไม้ทุกสายพันธุ์ ...

ความสนพระราชหฤทัยด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ศูนย์สภากาชาดไทย บ้านเขาล้าน จังหวัดตราด
พระบรมราชินูปถัมภ์ด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย ตั้งศูนย์ราชการุณย์
สภานายิกาสภากาชาดไทย พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต
การสังคมสงเคราะห์โดยไม่เลือกบุคคลและโอกาส หมอหมู่บ้านและยาพระราชทาน
พรรณไม้พระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณแก่คนพิการ

พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชดำรัส พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ
บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2554

ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชดำรัส พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ
บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2553

ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชดำรัส พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ
บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2552

ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชดำรัส พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ
บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2551

ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ
บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2550

ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี ประวัติพระราชินี
ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี ประวัติพระราชินี

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ
บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2548

ประวัติพระราชินี พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2547 ประวัติพระราชินีพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2546
ประวัติพระราชินี พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะ บุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 2545
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รูปพระราชินี
รูปพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี
 
รูปพระราชินี
รูปพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี
 
รูปพระราชินี
รูปพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี
รูปพระราชินี
รูปพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี
 
รูปพระราชินี
รูปพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี
 
รูปพระราชินี
รูปพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี
 
รูปพระราชินี
รูปพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี
 
รูปพระราชินี
รูปพระราชินี ภาพพระราชินี รูปพระราชินี รูปราชินี รูปพระราชินี
รูปพระราชินี
 

พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี
◊ เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คําขวัญวันแม่ คําขวัญวันแม่
กลอนวันแม่ กลอนวันแม่
เรียงความวันแม่ เรียงความวันแม่
เพลงแม่ เพลงแม่
วันแม่ วันแม่
วันแม่ ดู รูปวันแม่ การ์ดวันแม่ซึ้ง ๆ คลิกรูปวันแม่ การ์ดวันแม่ซึ้ง ๆ
ประวัติพระราชินี