บทบาทสตรี


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นสตรีแบบอย่างอันงดงามอย่างยิ่งของชาวไทยทำให้ชาวต่างประเทศแซ่ซ้อง สรรเสริญเทิดพระเกียรติคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีมาโดยตลอด ดังเช่นคำกล่าวถวายราชสดุดีของ นางชาลอน อลากิจา ผู้อำนวยการกองทุนเพื่อพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติ ในโอกาสทูลเกล้า ฯ ถวาย รางวัลแห่งความเป็นเลิศ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 2 สิงหาคม 2535 ในโอกาสเดียวกับที่ องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลเกียรติคุณพิเศษแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

"...การที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงสนับสนุนบทบาทสตรี ทำให้คุณค่าของสตรีในด้านเกื้อกูลเศรษฐกิจ และอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติเป็นที่ประจักษ์ชัด ดังนั้น กองทุนยูนิเฟม จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ เทิดพระเกียรติใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สากล..."

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระคุณลักษณะส่วนพระองค์งามเด่นในทุกด้าน เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลก มีพระสิริโฉมสง่างาม พระราชจริยวัตรและพระราชอิริยาบถ เพียบพร้อมด้วยความเป็นกุลสตรีไทยมิมีผู้ใดเสมอเหมือน เมื่อทรงอภิเษกสมรสแล้ว ได้ทรงปฏิบัติพระราชภาระกิจหน้าที่แห่งสมเด็จพระมเหสี อย่างสมบูรณ์ทุกประการ ทรงเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนพระราชโอรสและพระราชธิดา ให้เจริญพระวัยด้วยดี ทรงสอนหนังสือและความรู้พื้นฐานเบื้องต้นด้วยพระองค์เอง

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพัฒนาและส่งเสริมสถานภาพสตรีอย่างได้ผลดี ทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสตรีไทยมาโดยตลอด ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะให้สตรีเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระทาง เศรษฐกิจของครอบครัว รู้จักใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมทรงยกระดับ สถานภาพของสตรีให้สูงขึ้น ทรงพระราชดำริให้สตรีในชนบทหารายได้เพิ่ม ในเวลาที่ว่างจากการทำไร่ทำนา อันเป็นอาชีพหลักของครอบครัว ด้วยการฟื้นฟูสนับสนุนการทำศิลปหัตถกรรม ทำให้สตรีชาวไร่ชาวนาผู้ขาดแคลนมีรายได้เพิ่มพูนขึ้น

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นผู้นำสตรีไทยให้ปฏิบัติความดีงาม บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และบ้านเมือง ทรงเมตตาค้ำจุนช่วยเหลือสตรีผู้ด้อยโอกาส ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นพระบรมราชชนนีที่ประเสริฐแห่งพระราชโอรสพระราชธิดา และทรงเป็นประดุจพระแม่เจ้าของปวงชนชาวไทยที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างจงรัก ภักดี และเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือหัวตลอดไป


ข้อมูลจาก www.prd2.in.th
พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี
◊ เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คําขวัญวันแม่ คําขวัญวันแม่
กลอนวันแม่ กลอนวันแม่
เรียงความวันแม่ เรียงความวันแม่
เพลงแม่ เพลงแม่
วันแม่ วันแม่
วันแม่ ดู รูปวันแม่ การ์ดวันแม่ซึ้ง ๆ คลิกรูปวันแม่ การ์ดวันแม่ซึ้ง ๆ
Valid XHTML 1.0 Transitional