หมอหมู่บ้านและยาพระราชทาน


การรักษาสุขภาพและอาหารที่รับประทาน เป็นเรื่องที่ราษฏรยากจนในชนบท มักจะไม่ใคร่เห็นความสำคัญ ซึ่งอาจเนื่องมาจากความจำเป็น ที่ต้องคำนึงถึงความหิวโหยก่อนอื่น ราษฏรไม่ทราบว่ามีสารอาหาร บางอย่างเมื่อสะสมอยู่นานก็เป็นพิษภัยต่อร่างกาย ไม่รู้จักวิธีรักษาสุขภาพและอนามัย ราษฏรผู้เจ็บป่วยที่มารับการรักษา และรับยาจากแพทย์ในขบวนเสด็จไปแล้ว เมื่อกลับไปบ้านก็มักจะกลับไปดำเนินชีวิตอย่างเดิม เช่น รับประทานอาหารดิบหรือไม่สะอาด ทำให้เป็นพยาธิลำไส้ ดังนั้น เพื่อให้ราษฏรได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตอย่างถูกสุขอนามัย รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รู้จักยาและการใช้ยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาอนามัยของแม่และเด็ก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอบรมหมอหมู่บ้านแก่ราษกรที่สมัคร ใจและมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่หมอหมู่บ้าน โดยเข้ารับการอบรมจากแทพย์ที่ทรงมอบหมายและเจ้าหน้าที่สภาการชาดไทย ราษฏรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม รุ่นละประมาณ 30-40 คน จะได้กลับไปแนะนำญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านผู้เข้ารับการอบรมจะได้พระราชทาน อาหาร ที่พักและเบี้ยเลี้ยง เมื่ออบรมเสร็จแล้ว หมอหมู่บ้านทุกคนจะได้รับ กระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน และเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ณ หมู่บ้านของตน เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ฯ พระราชนิเวศน์ในภาคใต้และมีการอบรมหมอหมู่บ้านรุ่นใหม่ขึ้นอีกหมอหมู่บ้าน รุ่นเก่าจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้ารับการอบรม ทบทวนเพิ่มเติมและรับพระราชทานรางวัล ทำให้หมอหมู่บ้านได้รับความรู้ความเข้าใจใหม่ ๆ ขึ้น ได้มีโอกาสสอบถามปัญหาที่ประสบมา และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จากความต้องการแท้จริงของชาวบ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งแก่หมอหมู่บ้านรุ่นใหม่ และผู้ที่ทำการอบรม รวมทั้งความต้องการยาและเวชภัณฑ์ว่า ชาวบ้านต้องการชนิดใดมากน้อยอย่างไรหรือไม่

โครงการหมอหมู่บ้านได้ เปิดอบรมขึ้นครั้งแรกที่โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2524 ต่อมาเปิดอบรม ณ โรงพยาบาลและวิทยาศาสตร์พยาบาล ในจังหวัดที่เสด็จแปรพระราชฐาน ได้แก่ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส ต่อมาขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียง เมื่อเข้าอบรมเสร็จแล้ว หมอหมู่บ้านจะได้มีโอกาสไปดูงาน และทำความรู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อการติดต่อขอรับบริการและการประสานงานต่อไป สำหรับยาพระราชทานนั้น เมื่อหมดแล้วก็จะได้รับพระราชทานเพิ่มตามความจำเป็น ปัจจุบันมีหมอหมู่บ้านอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศเป็นจำนวนมาก สามารถช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกันได้อย่างทันท่วงทีในเรื่องจำเป็นหรือเร่งด่วน เช่น การทำคลอด การปฐมพยาบาล การป้องกันโรคติดต่อ การแนะนำแก่แม่และเด็กในเรื่องโภชนาการ พระมหากรุณาด้วยความห่วงใยราษฏรนี้ ได้ช่วยสนับสนุนทางราชการในด้านบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขและที่สำคัญยิ่งคือ ช่วยให้ราษฏรในท้องถิ่นพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมาก

ยาพระ ราชทานนั้น นอกจากพระราชทานแก่หมอหมู่บ้านเพื่อไปรักษาพยาบาลชาวบ้านที่เจ็บป่วยแล้ว ยังมียาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานแก่ราษฏรในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมใน พื้นที่ทุรกันดารต่าง ๆ ซึ่งราษฏรสามารถใช้ได้เองโดยอ่านจากสลากยา ได้แก่ ยาสมัญประจำบ้าน เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้ไอ ยาแก้หวัด ยาแก้ท้องเสีย และยาทาแผลยาสามัญประจำบ้านนี้ นอกจากจะพระราชทานแก่ราษฏรแล้ว ยังพระราชทานไว้ ณ ศูนย์รวมของหมู่บ้านด้วย เช่น โรงเรียน วัด หรือสัมยิด เป็นต้น


ข้อมูลจาก www.belovedqueen.com
พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี
◊ เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คําขวัญวันแม่ คําขวัญวันแม่
กลอนวันแม่ กลอนวันแม่
เรียงความวันแม่ เรียงความวันแม่
เพลงแม่ เพลงแม่
วันแม่ วันแม่
วันแม่ ดู รูปวันแม่ การ์ดวันแม่ซึ้ง ๆ คลิกรูปวันแม่ การ์ดวันแม่ซึ้ง ๆ
Valid XHTML 1.0 Transitional