พระมหากรุณาธิคุณแก่คนพิการ


ในสังคมนั้นมีทั้งคนที่มีร่างกายปกติสมบรูณ์และคนพิการต่าง ๆ เช่น ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ ขาด้วน แขนขาด เป็นต้น บางคนพิการมาแต่กำเนิด บางคนมาพิการภายหลังเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยคนพิการนั้น หากได้รับการส่งเสริมให้สามารถช่วยตนเองได้ ก็จะไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวหรือสังคม

การสงเคราะห์คนพิการให้สามารถพึ่งตนเอง และมีความสุขตามอัตภาพ จึงเป้นงานสังคมสงเคราะห์อย่างหนึ่ง เช่น ผู้พิการเกี่ยวกับขาบางราย ถ้ามีไม้ค้ำยัน มีเหล็กประกบขา มีขาเทียม หรือ มีรองเท้าพิเศษ ก็จะสามารถเดินเองได้ คนพิการหูหนวกแต่มีแขนขาครบบริบรูณ์ย่อมจะทำงานบางประเภท เช่น งานฝีมือ งานศิลปะ เพื่อเลี้ยงตัวเองได้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ ทรงรับมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนพิการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์หลายมูลนิธิ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฏรในภูมิภาคต่าง ๆ เมื่อได้ทรงพบราษฏรที่มา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เป็นผู้พิการที่หากได้รับการช่วยเหลือจะสามารถดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีคุณภาพ ดีขึ้น ก็ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ถ้าเป็นเด็กตาบอด หูหนวก ทรงส่งไปเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนสอนคนหูหนวก ให้รู้หนังสือ หรือรู้ภาษามือเพื่อการสื่อสาร จะได้ดำรงชีวิตสะดวกขึ้น ถ้าพิการที่แขนหรือขา จะพระราชทานอุปกรณ์สำหรับคนพิการ หากเป็นผู้ที่มีอายุเลยวัยเรียนแล้ว ทรงส่งไปฝึกอาชีพที่สมาคมมูลนิธิ หรือหน่วยงานตามที่คนพิการสนใจและสามารถทำได้โดยพระราชทานค่าใช้จ่ายให้

การ ฝึกอาชีพพระราชทานแก่คนพิการที่ควรกล่าวถึงอีกกลุ่มหนึ่ง คือ การฝึกสอนการจักสานย่านลิเภาให้แก่ผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง ของกรมประชาสงเคราะห์คนพิการเหล่านี้จะมีสภาพความพิการมาก คือมักจะเป็นอัมพาตท่อนล่างจนไม่สามารถเดินได้ ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา และส่วนใหญ่ไม่มีญาติมาดูแล เมื่อผู้พิการที่สถานสงเคราะห์แห่งนี้ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทาน ความช่วยเหลือ สมเด้จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจึงทรงส่งเจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม ราชีนีนาถไปเยี่ยม และนำความกราบบังคมทูลรายงาน ในที่สุดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งครูไปฝึกสอนการจักสาน ย่านลิเภาแก่ผู้พิการเหล่านี้ เพราะเป็นงานที่นอนทำได้ เนื่องจากย่ายลิเภามีน้ำหนักเบาและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบมาก เพียงแต่ต้องใช้เวลานาน ใช้ความละเอียดมาก ผู้พิการอาจใช้การจักสานย่านลิเภานี้ ช่วยทำให้เกิดความเพลิดเพลินได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่ผลที่ได้รับนั้นดีเกินคาด เพราะผู้พิการสามารถจักสานย่านลิเภาได้อย่างสวยงาม ทำให้ได้รับเงินพระราชทานไว้ใช้จ่ายส่วนตัว หลายรายได้รับพระราชทานรางวัลพิเศษเพิ่ม ทำให้ผู้พิการที่เป็นสมาชิกจักสานย่านลิเภา รู้สึกภาคภูมิใจในฝีมือของตน และมีกำลังใจที่ต่อสู้ชีวิตต่อไปโดยไม่ท้อแท้ นอกจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงสภาพความ เป็นอยู่และของผู้พิการเหล่านี้ให้ดีขึ้นด้วย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยพระราชทานเลี้ยงอาหารในวันขึ้นปีใหม่แก่ผู้พิการในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงพระดำเนินดูแลคนพิการด้วยพระองค์เอง เมื่อครั้งที่พระราชโอรสพระราชธิดาทรงพระเยาว์ โปรดให้ช่วยในการบริการคนพิการอย่างใกล้ชิด เช่น ยกอาหารมาวางตรงหน้าผู้พิการที่ตาบอด พร้อมรับสั่งชนิดของอาหารที่อยู่ตรงหน้าว่าเป็นอะไร หรือช่วยหยิบช้อน และส่งแก้วน้ำให้ผู้พิการ ได้ทรงเปลี่ยนวันพระราชทานเลี้ยงอาหารคนพิการ จากวันปีใหม่และที่เคยจัดในสวนจิตรลดา มาเลี้ยงในวันคนพิการซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน พฤศจิกายนของทุกปีที่สวนอัมพร การพระราชทานเลี้ยงอาหารแต่ละปี ได้พระราชทานเลี้ยงผู้พิการจำนวนพันคน ใน พ.ศ. 2547 พระราชทานเลี้ยงอาหารคนพิการ จำนวนถึง 4,000 คน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดงานวันสังคมสงเคราะห์ขึ้น เป็นประจำทุกปีที่สวนอัมพร เพื่อให้คนพิการได้มาร่วมแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นกำลังใจให้กันและกันเผยแพร่วิทยาการใหม่ ๆ ในการบำบัดรักษาและการฟื้นฝูสมรรถภาพคนพิการ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่คนพิการที่ต้องการคำปรึกษา

นอกจากนี้ ยังมีผู้พิการอีกกลุ่มหนึ่งที่พิการเนื่องมาจากการสู้รบเพื่อป้องกันประเทศ ชาติ ได้แก่ ทหาร และราษฏรอาสาสมัคร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บในสนามรบ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บกลับมารักษาตัวที่กรุงเทพฯ มีพระราชเสาวนีย์ให้ข้าราชบริพารฝ่ายในผลัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมเยียนดูแล ผู้ที่หายป่วยแล้วแต่พิการ ทรงติดตามดูแลช่วยเหลือให้มีอาชีพ ได้ทรงริเริ่มจัดตั้ง มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้นเพื่อสงเคราะห์บุคคลเหล่านี้รวมทั้งครอบครัว เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินทุนแรกเริ่มจำนวน 50,000 บาท รวมกับเงินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกจำนวน 50,000 บาท และทรงมอบให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานของมูลนิธิฯ มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ที่ทำการของมูลนิธิสายใจไทยฯ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท นอกจากจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทหาร ตำรวจ ราษฏรอาสาสมัครที่เสียชีวิต บาดเจ็บและพิการแล้ว มูลนิธิฯยังฝึกสอนวิชาชีพ ให้แก่ทหารตำรวจและอาสาสมัครที่พิการ และนำผลงานออกจำหน่ายเป็นรายได้ให้แก่ผู้พิการเหล่านี้ด้วย


ข้อมูลจาก www.belovedqueen.com
พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี
◊ เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คําขวัญวันแม่ คําขวัญวันแม่
กลอนวันแม่ กลอนวันแม่
เรียงความวันแม่ เรียงความวันแม่
เพลงแม่ เพลงแม่
วันแม่ วันแม่
วันแม่ ดู รูปวันแม่ การ์ดวันแม่ซึ้ง ๆ คลิกรูปวันแม่ การ์ดวันแม่ซึ้ง ๆ
Valid XHTML 1.0 Transitional